Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Polityka prywatności zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOI.   POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.II. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Sprzedawca – Tomasz Zarzycki prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą: APTEKA MIODOWA Tomasz Zarzycki, adres: woj. POMORSKIE, pow. malborski, gm. Malbork, miejsc. Malbork, ul. Tadeusza Kotarbińskiego, nr 14, 82-200, poczta Malbork, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5791733858 oraz numer REGON 170404719, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

Adresem, na który kierowana powinna być korespondencja pocztą tradycyjną, jest powyższy adres, zaś adresem dla korespondencji kierowanej pocztą elektroniczną jest adres: kontakt@aptekamiodowa.pl

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych
przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w
domenie internetowej: www.aptekamiodowa.pl

3.Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w w/w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8.Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika
produkty do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki
internetowej:
- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11.0,
- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 22.0,
- Google Chrome w wersji nie starszej niż 21.0,
- Opera w wersji nie starszej niż 12.1,
- Safari w wersji nie starszej niż 6.1
z włączoną obsługą plików cookies i javascript

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512kb/s

2. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze strony internetowej Sklepu. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się w zakładce „polityka prywatności”.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Użytkownik powstrzyma się nadto od wykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,
wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

5. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób
upoważnionych do działania w jego imieniu.

7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych
Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie
wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz
przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez
Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na
stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 14, 82-200 Malbork

b) telefonicznie – pod numerem telefonu +48 123-456-789

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@aptekamiodowa.pl

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane
osobowe, adres e-mail oraz hasło,

b) akceptacji Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,
ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Rejestracja nie jest nadto niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać
wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich
czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych
podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik
powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego
formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w
którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w
związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się
przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

b) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają
kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia
towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy
produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami
dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

d) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

e) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny
na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień
dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

f) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi
stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na
stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru
pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na
właściwość danego towaru.

g) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice
pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym
wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z
tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IX.
Regulaminu (ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie
zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno
po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

b) W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować
się na swoje konto Użytkownika.

c) W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy
mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez
rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane
niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy
sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

d) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia,
umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas
wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez
dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka,

e) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do
formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania
zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej,
Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),

 adresu dostawy,

 sposobu dokonania płatności za towar,

f) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

g) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika
Sprzedawcy.

h) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty
elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia
zamówienia do realizacji.

i) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana
zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W
przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo,
Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Klient otrzymuje powyższą wiadomość e-mail zawierającą także ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu oraz mających zastosowanie do Klientów będących Konsumentami pouczenia o prawie odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu).

j) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu
zamówienia do realizacji.

k) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia
Klienta z innych przyczyn,  Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

l) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych
przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą
Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę
samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

m) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragonu lub faktury VAT.

VI.    ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za
pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie
przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez
Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego
wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych
akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

b) przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

c) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty
Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy
obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od
sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów
płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni
od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako
formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na
zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta
jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 -5563 Kodeksu
cywilnego.

5. W przypadku nieodebrania towaru wysłanego przez Sprzedawcę do Użytkownika tego ostatniego
obciąża koszt (przesyłki) zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt ewentualnego ponownego
wysłania towaru do Użytkownika.

VII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta,
dystrybutora lub Sprzedawcę.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie
gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów.

3. W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt
posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje
produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być
tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się
bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z
uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować
się ze Sprzedawcą telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku
należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. X. Regulaminu POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

VIII.    DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska,
Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz
wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez
Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem https://aptekamiodowa.pl/content/1-dostawa

4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o
terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas
liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b),
c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni
od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy
dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy
odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą
otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi
przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę
możliwości niezwłocznie sporządził protokół szkody (w przypadku uszkodzenia paczki) i
skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np.
wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi
Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy,
chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające zwłaszcza informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami albo w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Sprzedającego bądź na adres elektroniczny: kontakt@aptekamiodowa.pl

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia
Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

10. Sprzedawca wskazuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i
nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


 1. X.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub
  prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca
  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem
  dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

  2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres
  korespondencyjny Sprzedającego: ul. Kotarbińskiego 14, 82-200 Malbork,

pocztą elektroniczną na adres: kontakt@aptekamiodowa.pl

Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.

3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub
jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do
zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na
jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania
dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy
w miejscu, w którym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o
uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta,
Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i
odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady
towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o
charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego
serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności
Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane
przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Sprzedawca podejmie działania zmierzające do poprawnego działania Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się usuwać zauważone lub zgłaszane przez Klientów lub Użytkowników nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu w rozsądnym terminie. Klient / Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości te można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@aptekamiodowa.pl

Zgłoszenie takie powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis zauważonej nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie nieprawidłowości usuwane były w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika lub Klienta, kiedy jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych
osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania
zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.
1204 z późń. zm.).

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie
usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym
zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności
związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych
danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma
w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione
przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie, otrzymają także informację o zmianie Regulaminu ze wskazaniem dokonanych zmian przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.


2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o
ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o
prawach konsumenta.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi
przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

5. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami takimi są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku: http://ihgd.home.pl/index.html

adres siedziby ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk

Informacje odnoszące się do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także lista podmiotów uprawnionych dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Jednocześnie Sprzedawca informuje, że pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy.

Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, jak również w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://aptekamiodowa.pl/content/3-regulamin, pobrać go oraz wydrukować.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 17 marca 2017 r.


Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
3. Regulamin.pdf


Newsletter

Bądź z nami na bieżąco