Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Polityka prywatności zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez

Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania

zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów,

uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający

Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Tomasz Zarzycki prowadzący  Gospodarstwo Pasieczne zarejestrowane w 82-230  Świerki gmina Nowy Staw  któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 579-173- 38-58 oraz numer

REGON 170404719, który prowadząc działalność rolniczą dokonuje w ramach Sklepu

sprzedaży towarów.

 Adresem, na który kierowana powinna być korespondencja jest adres:

sklep@aptekazula.pl

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych

przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w

domenie internetowej: www.aptekamiodowa.pl;

3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i

jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta ww Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;

9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika

produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość

produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki

internetowej:

-Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,

- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,

- Google Chrome,

- Opera,

-Safari

z włączoną obsługą plików cookies

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała

plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak

spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki,

której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu

Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub

innym urządzeniu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w zakładce: „Polityka

Prywatności”.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby

wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek

ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,

wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

5. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za

zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

6. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób

upoważnionych do działania w jego imieniu.

7. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych

Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie

wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz

przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody

Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez

Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na

stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

8. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Kotarbińskiego 14, 82-200 Malbork

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 660 160 080,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@aptekazula.pl,

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularz dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane

osobowe, adres e-mail oraz hasło,

b) akceptacji Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania,

ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.  

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać

wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich

czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania

wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych

podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik

powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego

formularza dostępnego w Sklepie.

7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w

którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w

związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do

historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się

przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71

Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

b) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają

kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia

towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy

produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami

dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c) Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

d) Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

e) Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny

na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień

dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w

pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

f) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi

stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na

stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru

pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na

właściwość danego towaru.

g) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice

pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym

wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z

tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. IX.

Regulaminu (ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym

mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie

zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno

po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

b) W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować

się na swoje konto Użytkownika.

c) W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy

mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez

rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane

niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy

sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.

d) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia,

umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas

wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez

dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka,

e) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do

formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania

zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej,

Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój

numer telefonu do kontaktu z kurierem.),

 adresu dostawy,

 sposobu dokonania płatności za towar,

f) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

g) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika

Sprzedawcy.

h) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty

elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia

zamówienia do realizacji.

i) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana

zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W

przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo,

Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

j) Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu

zamówienia do realizacji.

k) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia

Klienta z innych przyczyn,  Sprzedawca niezwłocznie poinformuje

Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub

przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

l) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych

przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą

Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę

samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

VI.    ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za

pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie

przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez

Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego

wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych

akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

b) przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy w .W tym przypadku realizacja

zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

c) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty

Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja

zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy

obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od

sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów

płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni

od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako

formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek

dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na

zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa.  Regulacja tej odpowiedzialności zawarta

jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 1 -556 3 Kodeksu

cywilnego.

5. W przypadku nieodebrania towaru wysłanego przez Sprzedawcę do Użytkownika tego ostatniego

obciąża koszt (przesyłki) zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt ewentualnego ponownego

wysłania towaru do Użytkownika.

VII. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta,

dystrybutora lub Sprzedawcę.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie

gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na

podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów.

3. W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt

posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje

produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być

tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się

bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z

uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować

się ze Sprzedawcą telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku

należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. X. Regulaminu POSTĘPOWANIE

REKLAMACYJNE.

VIII.    DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska,

Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz

wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez

Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.

4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o

terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas

liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b),

c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni

od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy

dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy

odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą

otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi

przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę

możliwości niezwłocznie sporządził protokół szkody (w przypadku uszkodzenia paczki) i

skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np.

wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi

Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy,

chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn

oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia

Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres

korespondencyjny Sprzedawcy listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana

za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w

którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty

zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia

Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza

równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia

przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania

z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub

funkcjonowanie.

10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i

nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca

odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem

dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres

korespondencyjny Sprzedającego ul. Kotarbińskiego 14, 82-200 Malbork, pocztą elektroniczną na

adres: sklep@aptekazula.pl. Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby

reklamacje były składane w formie pisemnej. Klient składając reklamacje może skorzystać z

formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub

jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do

zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na

jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania

dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy

w miejscu, w którym się znajduje.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o

uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta,

Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i

odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady

towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie 7 dni.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o

charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego

serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności

Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane

przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych

osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania

zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa

Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.

1204 z późń. zm.).

2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na

przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie

usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania

na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym

zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności

związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych

towarów.

4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych

danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych

osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma

w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania jego danych.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione

przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi

przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją

wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i

organizacyjnych.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie

Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana

Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy

prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o

ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o

prawach konsumenta.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi

przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego

zapisu Regulaminu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a

Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy

Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji

realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie

Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 14.09.2016 r.

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego

konsumentem o odstąpieniu od umowy.

………….…………………….

(miejscowość i data)

 

…………………………………………..

(imię i nazwisko)

................................................

................................................

(adres zamieszkania)

Telefon:...................................

E-mail:.....................................

Nr zamówienia:........................
Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Zarzycki

Świerki

82-230 Nowy Staw

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy …………………………………………………... z dnia ………………………. r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

....................................................

(podpis składającego oświadczenie)


Newsletter

Bądź z nami na bieżąco